Beskyt vandmiljøet mod jordforurening

23/09-2020

I august så vi igen i år iltsvind i de indre danske farvande. Men den næringsstofbelastning, som er årsag til iltsvind, er ikke den eneste negative påvirkning af vandmiljøet. Omfanget af forurening med miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb, søer og kystvande er kun sparsomt kortlagt – vi ved, hvad der kommer ud af renseanlæggene, men vi ved f.eks. ikke, hvad jordforureninger og gamle lossepladser bidrager med.

I juni 2020 indgik Danske Regioner en aftale med staten om næste fase i opgaven med at håndtere jordforurening, der udgør en risiko for overfladevand – altså vandløb, søer, og kystvande. Vi skal i felten.

Efter screening af samtlige kortlagte lokaliteter har regionerne identificeret 1.234 lokaliteter, som kan udgøre en risiko for forurening af overfladevand. Syv af dem er generationsforureninger, som, vi allerede ved, udgør en risiko – dem er der ikke brug for at risikoafklare. De resterende 1.227 kræver nærmere undersøgelse, før vi kan afgøre, om der er behov for at gå videre. Omkring halvdelen er V2-kortlagt, dvs. der er gennemført feltundersøgelser, som har vist, at de er forurenede. Det er dem, regionerne vil koncentrere sig om i første omgang.

For alle de lokaliteter, som kan udgøre en risiko for vandløb, tages prøverne ude i vandløbet, hvor de skal afsløre, om der faktisk er en påvirkning af vandkvaliteten. Ved søer og kyster skal der udføres korte boringer til undersøgelse af det terrænnære grundvand, som siver op i overfladevandet. I 2021 og 2022 skal der gennemføres ca. 400 feltundersøgelser, og resultaterne udgør grundlaget for at afgøre, hvor der er brug for yderligere undersøgelser og eventuelle afværgeforanstaltninger.

Tilbage står de syv generationsforureninger, der udgør en risiko for overfladevand: Høfde 42, den gamle og den nye Cheminova-fabriksgrund på Harboøre Tange, Kærgård Plantage, Grindstedværkets fabriksgrund, depotet ved Himmark Strand og Collstrop-grunden ved Esrum Sø. Danske Regioner afleverede i marts en samlet plan for oprensning af de ti generationsforureninger til miljøministeren, og det har tilsyneladende inspireret Folketinget, som i sjælden enighed den 4. juni vedtog dette beslutningsforslag:

”Folketinget anerkender og påskønner regionernes indsats for at levere en samlet plan for oprydning efter generationsforureningerne. Der er tale om omkostningstunge forureninger, som regionerne ikke kan håndtere inden for de nuværende bevillinger.

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureninger med udgangspunkt i regionernes faglige prioritering.

Det er afgørende, at der sikres en ekstra og adskilt bevilling, sådan at den nuværende finansiering af jordforureningsområdet målrettes indsatsen til beskyttelse af grundvand, natur og sundheden fra de mange mindre jordforureninger, som også kræver en hurtig indsats.”

Derfor ser vi med spænding frem mod de kommende finanslovsforhandlinger. Oprensning af generationsforureningerne vil ikke kun være til gavn for vandmiljøet og grundvandet. Det vil også glæde de lokalsamfund, hvor forureningerne fylder meget i bevidstheden – og så vil det være en platform for udvikling og demonstration af dansk miljøteknologi. Sæt i gang!