Behovet for teknologiudvikling

18/03-2022

Store og svære udfordringer står i kø på jordforureningsområdet. Det seneste år har vi oplevet øget fokus på PFAS og særligt PFOS, vi har fået nye og lavere kriterier, og vi ser stadig flere fund på forurenede lokaliteter, i vandmiljøet og i grundvandet. PFAS er en stofgruppe, der stiller særlige krav til undersøgelser og renseteknologi, og derfor er regionerne ikke kun i gang med at blive klogere på problemets omfang – vi arbejder også på, hvordan vi bedst undersøger, risikovurderer, prioriterer og i sidste omgang afværger disse forureninger.

Desværre er de andre problemer ikke gået væk i mellemtiden. Vi har stadig pesticider i grundvandet, ja faktisk er vi stadig i gang med at udvikle og afprøve, hvordan vi bedst håndterer den udfordring i samspil med andre myndigheder og forsyninger. Hvor vi for få år siden endelig havde fået hul på problematikken om, hvordan vi kunne skelne forureninger fra flade- og punktkilder, står vi i dag med et langt mere komplekst billede.

Samtidig har regionerne fortsat en stor opgave med at undersøge og afværge gamle industriforureninger, lossepladser og andre forureningstyper, vi har større erfaring med. Vi er nået langt med teknologiudvikling, som har givet os bedre og billigere metoder til både undersøgelser og afværge. Det gælder også generationsforureningerne, som i stor skala har vist værdien af teknologiudvikling. Jo flere penge, man skal bruge på en opgave, desto mere er der grund til at investere i teknologiudvikling. Flere MUDP-projekter har været med til at gøre opgaven med at rense op på nogle af de største forureninger realistisk, både teknisk og økonomisk. Det kan vi kun glæde os over.

Ifølge jordforureningsloven er det Miljøministeriet, der forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet, hvilket sker i Miljøstyrelsens teknologiudviklingsprogram (TUP). I aftalen om Finanslov 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til udvikling og afprøvning af nye teknologier til oprensning af PFOS-forureninger. Det svarer til en fordobling af den sædvanlige pulje, så der i år er i alt 6 mio. kr. til TUP på Finansloven. Det er en god begyndelse, men rækker ikke langt i forhold til behovet for udvikling. Allerede sidste år blev der søgt om langt flere gode og relevante projekter end TUP-midlerne rakte til.

Til gengæld har bestyrelsen for MUDP meldt ud, at nye metoder til oprensning af jordforureninger er en af prioriteterne i årets MUDP-program. Desværre kan regionerne ikke deltage i ansøgninger under MUDP, og regionernes eventuelle bidrag med økonomi eller timer til projekterne modregnes i tilskuddet fra MUDP. Det sætter i praksis snævre grænser for, hvor meget regionerne kan engagere sig i projekterne. Vi har før undret os over dette, da den tilsvarende ordning på energiområdet, EUDP, ikke har denne begrænsning.

Alle er enige om, at teknologiudvikling på jordforureningsområdet er nyttigt, ikke blot for at løse opgaven, men også for at understøtte virksomheder og eksportmuligheder. Regionerne har som økonomisk stor og fagligt stærk aktør en naturlig rolle i arbejdet med teknologiudvikling. Den vil vi fortsat løfte bedst muligt inden for de rammer, vi har.