Mens vi venter på en råstofstrategi

01/07-2022


Råstoffer? Hvilke råstoffer har vi i Danmark, olie?

De fleste tænker på olie eller sjældne metaller, når vi taler om behovet for råstoffer og ikke mindst knapheden på råstoffer. Der er enighed om at udfase olien, og sjældne metaller har vi ikke i denne del af riget. Så hvilke råstoffer?

Regionerne har ansvaret for at kortlægge, planlægge og administrere de råstoffer, der kan graves op af jorden i Danmark. Det er hovedsagelig sand og grus, men også ler, kalk, kridt, moler og andre materialer, som bruges til veje og anlæg, byggematerialer, landbrugskalk og en række mere specialiserede formål. Råstofferne gendannes ikke løbende, sådan som vandet gør, og derfor er de i sagens natur en begrænset ressource.

I Danmark kan vi godt lide at bygge ting. Med et råstofforbrug på 10,5 tons pr. indbygger i 2020 er vi blandt de største forbrugere af råstoffer i verden, og vi bruger mere og mere. Omkring 74 % af råstofferne bliver brugt til anlæg og veje, og mere end 20 % som tilslag til beton. Det meste indvindes på land.

Sidste år indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om en infrastrukturplan med investeringer for 160 mia. kr. frem mod 2035. Efterfølgende har der været debat om klimaeffekterne af de mange projekter, men råstofforbruget står hen i det uvisse. Nye kunstige øer tæt på København har affødt debat om påvirkning af havmiljøet, men diskussionen om, hvor materialerne skal komme fra, fylder ikke i mediebilledet. Derimod har diskussionen om havstrategi og havmiljø gjort det tydeligt, at vi ikke bare kan indvinde mere på havet.

Komplekse problemer kræver ofte komplekse løsninger, og sådan er det også med råstofforbruget. Hvis de kommende generationer skal have samme muligheder, som vi har, kræver det, at vi reducerer efterspørgslen på naturens råstoffer – ikke ved at sætte udviklingen i stå, men ved at finde alternativer og nye teknologier, der kan reducere forbruget af råstoffer. Samtidig skal vi tænke på, at transporten af de enorme mængder af materialer bliver dyrere og mere miljøbelastende, når råstofferne ikke kan indvindes, der hvor de skal bruges. Det kræver kreativitet, vedholdenhed – og formentlig også regelændringer. Det er heller ikke gratis.

Regionerne kan ikke løse den opgave alene. Der er brug for, at alle aktører i værdikæden tager medansvar for fremtidens cirkulære løsninger og en bedre udnyttelse af materialerne. Det gælder de politikere, der vedtager infrastrukturprojekter og byggerier, de myndigheder, der fastsætter krav til byggeri og anlæg, de bygherrer, rådgivere og entreprenører, der står for udførelsen, og ikke mindst de vidensinstitutioner, der bygger med på fremtidens bæredygtige løsninger.

Danske Regioner har i mange år argumenteret for en fælles strategi for Danmarks råstoffer, så vi får sammentænkt råstofforsyning fra hav og land og sat turbo på den udvikling, der skal sikre råstoffer til en bæredygtig udvikling langt ud i fremtiden.

Til inspiration og opmuntring udgiver Danske Regioner i juni en publikation om erstatning og genbrug af råstoffer, som du kan læse om i dette nummer af magasinet.