Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 2 / 2018):

Forebyggelse og samarbejde

Regionernes redegørelse for indsatsen mod jordforurening i 2017 er nu klar. For regionerne er det en højt prioriteret opgave at forebygge risikoen for forurening af vandmiljøet og beskyttelse af menneskers sundhed. I 2017 foretog regionerne 1.420 indledende forureningsundersøgelser, 335 videregående undersøgelser og 95 oprensninger.  Indsatsen var med til at beskytte 162 mio. kubikmeter grundvand, og 835 familie fik afklaret forureningssituationen i deres bolig.

 

Fund af pesticider i hver fjerde grundvandsboring udfordrer indvindingen af rent drikkevand. Med Danske Regioners partnerskabsaftale med vandselskabernes organisation DANVA er der skabt en platform for samarbejde om beskyttelse af grundvandet. I hvert fald mod den del af forureningerne, der stammer fra punktkilder. Regionerne understøtter aktivt vandforsyninger i arbejdet med fortsat at forsyne danskerne med rent drikkevand. For at lykkes kræver det, at vi samarbejder om langsigtede løsninger på tværs af myndigheder og andre aktører.

 

Forurenende grunde, der kan påvirke overfladevand med miljøfremmede stoffer, er en ny opgave, som regionerne skal til at løfte. Ved udgangen af i år skal det være kortlagt, hvor stort omfanget er af forureningslokaliteter, der kan påvirke den økologiske og kemiske kvalitet af overfladevand; vandløb, søer og indre fjordvande - og dermed målopfyldelsen af kvalitetskriterierne i EU’s Vandrammedirektiv. Den nye opgave omfatter også en del kendte større forureninger, en del af hvilke der ikke har været i indsats hidtil. Det kræver ressourcer, og økonomien for opgaven skal forhandles i 2019.

 

I den nye redegørelse Forebyggelse & samarbejde beskrives den offentlige indsats mod jordforurening, som den har udmøntet sig i 2017.

 

God læselyst.

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.