Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 2 / 2019):

Nye analyser og flere pesticider i grundvandet

”Regionerne finder 75 nye pesticider i grundvandet” var overskriften på en nyhed fra Danske Regioner i april. Det har der været fokus på i medierne, ikke mindst fordi ét af stofferne, chlorothalonil-amidsulfonsyre, også var fundet i temmelig høje koncentrationer i vandet hos det lille Ledøje Vandværk vest for København. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder at drikke vandet, og borgerne i Ledøje henter stadig deres drikkevand ved en tankvogn, mens vandværket arbejder på at skaffe rent vand til dem.

I maj udkom regionernes nye redegørelse om arbejdet med jordforurening i 2018, ”I sikre hænder”. Her er der foretaget en gennemgang af flere end 1.200 vandværksboringer, som tyder på, at omkring halvdelen af vandværkernes pesticidfund skyldes punktkilder. Det nye værktøj, ”Skelnen mellem pesticidkilder” fra 2013, har nemlig givet regionerne grundlaget for en mere systematisk indsats over for punktkilderne. Det har ført til stadig flere undersøgelser af mulige pesticidpunktkilder, især på maskinstationer og gartnerier, men også på ganske almindelige landbrug og ved deponier.

Ved undersøgelse af pesticidpunktkilder har analyserne været en særlig udfordring, da fund af nye stoffer gentagne gange har givet anledning til at udvide analysepakken. Hver gang med en overvejelse om det var nødvendigt at vende tilbage og undersøge tidligere undersøgte lokaliteter igen.

I 2017 besluttede regionerne derfor at sætte et arbejde i gang for at udvide analysepakkerne med alle relevante stoffer. En arbejdsgruppe mellem de fem regioner gennemgik salgsstatistikken for 543 stoffer, der har været solgt siden 1956, og udpegede 298 aktivstoffer til nærmere vurdering med hensyn til forureningsrisiko ud fra fysisk-kemiske egenskaber. Arbejdsgruppen kiggede også på nedbrydningsveje og identificerede i alt 179 aktivstoffer og 190 metabolitter, som det vil være relevant at analysere for ved regionernes punktkildeundersøgelser. Dette store arbejde blev rapporteret i begyndelsen af 2019 og kan findes på https://www.miljoeogressourcer.dk/.

Nu var spørgsmålet så blot, hvor mange af de 369 stoffer der kunne analyseres. Et udbud resulterede i en aftale med det tyske AgroLab, som siden 1. december 2018 har analyseret mange hundrede vandprøver fra de fem regioner for 233 pesticider og metabolitter. En foreløbig opsamling i april viste, at der nu er påvist 75 stoffer, som ikke tidligere har indgået i regionernes analyseprogram, heraf 64 i koncentrationer der er høje nok til at kvantificeres. Fagfolkene var ikke overraskede. På punktkilderne mangler muldlaget, hvor pesticiderne kan nedbrydes, og derfor er risikoen for forurening af grundvandet større, end når stofferne bruges i marken.

De nye analysepakker giver os et meget bedre grundlag for at undersøge pesticidpunktkilder, men der er stadig 136 stoffer på ønskelisten, som vi ikke kan få analyseret i dag. Vi har brug for udvikling af metoder, bl.a. non-target screening, som kan hjælpe os med at finde de resterende stoffer. Efterhånden som det lykkes, kan vi også i de kommende år risikere at finde nye pesticider i grundvandet.

I januar indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at beskytte BNBO’er – boringsnære beskyttelses-områder – mod pesticider. Forhåbentlig vil Folketinget efter valget følge op med at øge indsatsen over for pesticidpunktkilder, så også kommende generationer kan drikke rent vand fra hanen.

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.