Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 3 / 2018):

Pesticider i grundvandet

Det seneste år har været et mareridt for flere vandforsyninger. Det ene nye pesticid efter det andet er dukket op i indvindingsboringerne, ofte i koncentrationer over grænseværdien. Mange forsyninger må se vigtige kildepladser ramt af pesticider, og når de går ud og borer efter rent vand andre steder, er der ingen garanti for, at det faktisk er rent. Brancheorganisationen DANVA forudser dyrere drikkevand som følge af de indsatser, der skal sikre rent drikkevand, og risiko for at små vandværker må lukke.

Omfattende fund af Desphenyl-chloridazon (DPC), 1,2,4-triazol og dimethylsulfamid (DMS) i vandværkernes indvindingsboringer har sat tilliden til drikkevandet under pres, og oven i udfordringerne i at fremskaffe rent vand til forbrugerne kæmper forsyningerne nu for at genoprette forbrugernes tillid og fortælle, at der er styr på vandkvaliteten. Samtidig kritiserer de overvågningsprogrammerne og godkendelsesordningen for ikke at opfange truslerne mod grundvandet i tide.

På et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i august blev der sat fokus på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som nu er kortlagt for alle boringer, der indvinder vand til almene vandforsyninger. Kommunerne har mulighed for at forbyde håndtering og anvendelse af pesticider i BNBO’erne, men det er der kun få kommuner, der har gjort. På samrådet blev der rejst et ønske om at gøre beskyttelsen obligatorisk, og uden at love noget, signalerede ministeren venlig interesse for forslaget. Det vil formentlig blive en del af forhandlingerne om en pesticidaftale i efteråret.

Regionerne ser med interesse på arbejdet for at forebygge nye forureninger af grundvandet. Pesticidfrie BNBO’er og effektive kommunale indsatsplaner er uden tvivl vigtige redskaber, når vi skal sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Men de forureninger, der allerede er på vej til vandforsyningsboringerne, kan ikke fjernes med beskyttelsesområder.

Miljøstyrelsen udgav i 2013 Miljøprojekt 1502, Skelnen mellem pesticidkilder, som blev udarbejdet i samarbejde med regionerne. Det har givet regionerne bedre mulighed for at identificere forurening af grundvandet med pesticider fra punktkilder.

I regionernes databaser findes omkring 4.000 lokaliteter med det, vi kalder ”kritisk pesticidbranche”, fx maskinstationer, gartnerier eller virksomheder der har håndteret eller produceret pesticider. En foreløbig vurdering siger, at regionernes indsats på disse lokaliteter vil koste en mia. kroner over en årrække. Dertil kommer indsatsen på landbrug, som vi endnu ikke har grundlag for at vurdere nærmere. Der har tidligere været flere end 200.000 landbrugsejendomme i Danmark, og selvom kun en ganske lille del af dem forventes at gemme på pesticidpunktkilder, kan det blive en stor opgave for regionerne.

Indsatsen for at beskytte grundvandet er højt prioriteret i alle regioner, og derfor er regionerne også i gang med at opspore, undersøge og afværge pesticidpunktkilder. Hvis vi skal sikre grundvand uden pesticider til de kommende generationers drikkevand, skal den forebyggende indsats i BNBO’er, indsatsplaner og godkendelsesordning gå hånd i hånd med regionernes indsats over for punktkilder.

 

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.