Billede
22. juni 2023
Af: Ane-Marie Westergaard, Region Sjælland, Mette Lund Poulsen, Region Nordjylland, Jeanette Olsen, Region Hovedstaden, John Ryan Pedersen, Region Midtjylland, Thomas Laursen, Region Syddanmark

Bevar jordforbindelsen

Den årlige fællesregionale redegørelse om jordforureningsområdet er klar til læsning. Redegørelsen beskriver de udfordringer og resultater, regionerne arbejder med. Jordforurening har stået højt på dagsordenen i medierne de senere år. Redegørelsen har i år fået titlen ”Bevar jordforbindelsen”, fordi det er nødvendigt at holde benene solidt plantet på jorden, selv når der er blæst om enkeltstoffer i medierne. De gamle udfordringer forsvinder ikke, fordi der kommer nye til – men kalder på endnu skarpere prioriteringer. Det er vigtigt, at de værste forureninger bliver taget først i arbejdet med at beskytte grundvandet, borgernes sundhed og vandmiljøet.

Fem fokusområder

Redegørelsen sætter særligt fokus på fem områder: PFAS-stoffer, grundvandet, borgernes sundhed, undersøgelser af vandmiljøet og generationsforureningerne. Redegørelsen har også et tilbagevendende kapitel om overblik og prioritering og nøgletal opgjort både samlet og pr. region. Der kan læses mere om området på den digitale platform https://www.jordforureninger.dk.

På platformen er alle de tidligere redegørelser samlet samt en præsentation af fokusområder, værd at vide, kort og nøgletal m.m. Når der kommer nye tal, nye kort mv., bliver de lagt ud på platformen, så alle kan få adgang til og glæde af dem.

Opgaven vokser stadig

Med PFAS-stofferne er jordforureningsopgaven vokset endnu engang. Det har den gjort mange gange, siden kemikalieaffaldsdepotloven i 1983 blev den første lov til at håndtere fortidens synder. Dengang var der en forventning om 500 kemikalieaffaldsdepoter, nu kender vi til næsten 40.000 muligt forurenede og forurenede grunde. Alt kommer ikke til at blive renset op – det er heller ikke intentionen i loven. Jordforureningsloven er mere end 20 år gammel, og den giver desværre ikke altid svar på de komplekse problemstillinger og nye typer af forurening, vi finder i dag.

Gode råd rækker langt

Vi er omgivet af kemiske stoffer overalt, og regionerne finder flere og flere af stofferne i jord og grundvand. I byområderne er jorden lettere forurenet, men her er sundhedsrisikoen heldigvis lille, og tit kommer vi langt med gode råd. Mange boligejere bliver naturligvis bekymret, når de finder ud af, at der er forurenet jord i deres have. Ofte er det dog ufarligt at bo på en forurenet grund, idet forureningen på to ud af tre boliggrunde hører til i den lette ende af skalaen. Her er der enten ingen eller minimal sundhedsrisiko, og den kan mindskes med enkle råd.

På sporet af PFAS

PFAS findes mange steder i miljøet, og mange myndigheder er i gang med en række tiltag. Korsørsagen satte gang i en større opsporing og undersøgelse af brandøvelsespladserne. En opgørelse fra foråret 2023 viser, at regionerne har identificeret 183 brandøvelsespladser og har eller er i gang med at undersøge de 133, der kan udgøre en risiko for grundvand, sundhed eller vandmiljø.

Der mangler metoder til undersøgelse og oprensning for PFAS-stoffer. Derfor har RESC (Rednings- og SikkerhedsCenter), Slagelse Kommune og Region Sjælland taget initiativ til at åbne landets første testcenter for forsøg med undersøgelse og rensning for PFAS-stoffer på Korsør Brandskole. Formålet er at finde løsninger til afhjælpning af de mange PFAS-forureninger.

Ingen rensning – bare rent vand

I Danmark er vi så heldige, at grundvandet efter oppumpning og en simpel vandbehandling kan sendes direkte ud til forbrugerne. Det er unikt, og det skal vi passe godt på. Det er primært klorerede opløsningsmidler, pesticider og PFAS, der truer grundvandet og derfor de stoffer, der er i fokus. Regionerne har i 2022 foretaget mere end 10.000 analyser i forbindelse med grundvandsundersøgelser.

Regionerne driver 125 afværgeanlæg, der er med til at beskytte vores gode grundvand. Den indsats beskytter 25 % af vores drikkevand.

Vandmiljøet under lup

I de sidste to år har regionerne også undersøgt, om 400 forurenede grunde kan påvirke vandmiljøet i søer, vandløb og langs kyster. Der er bl.a. fundet PFAS-stoffer, pesticider og tungmetaller flere steder. Til gengæld er der stort set ikke fundet klorerede opløsningsmidler, hvilket er overraskende, da de indledende screeninger viste, at klorerede opløsningsmidler ville være de stoffer, som udgjorde en risiko flest steder.

Generationsforureninger kræver nytænkning

Indsatsen på generationsforureningerne er i gang. I 2022 lykkedes det som planlagt at få sat gang i sidste etape af oprensningen ved Kærgård Klitplantage og undersøgelserne ved Collstropgrunden. Til gengæld bød projekterne ved Himmark Strand og Høfde 42 på udfordringer, som betyder, at tidsplanerne må rykkes. På trods af udfordringer er generationsforureningerne i høj grad med til at udvikle teknikker, der kan bruges på andre forureninger og forhåbentlig gøre det billigere og mere skånsomt for miljøet at rense forureninger op. Bevar jordforbindelsen – god læselyst.
Læs den på jordforureninger.dk

 

GDPR