Jordforurening

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal kortlægge, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og beskytte overfladevand og natur. 

Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt miljøfarlige kemikalier. På grund af manglende viden om håndteringen af disse kemikalier, har de mange steder forurenet vores jord og grundvand.

Kortlægning af forurenede grunde
Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt.

Kortlægningen indledes med at regionerne indsamler historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. De steder, hvor de historiske oplysninger giver anledning til mistanke om en forurening, bliver der foretaget en indledende undersøgelse.

Undersøgelse af forurenede grunde
Den indledende undersøgelse af en muligt forurenet grund skal vise, om grunden er forurenet. Er den det, vil der typisk blive foretaget en udvidet undersøgelse. Selvom den udvidede undersøgelse viser, at grunden er forurenet er det ikke ensbetydende med, at der skal gøres mere. Forureningen skal kun håndteres, hvis den udgør en risiko. Er dette ikke tilfældet afslutter man indsatsen, men opretholder kortlægningen for at tage højde for forureningen ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Oprensning af forurenede grunde
Hvis en jordforurening udgør en risiko for grundvandet, menneskers sundhed, eller natur og overfladevand, skal forureningen håndteres. En sådan håndtering kan indebære forskellige typer oprensning, og i visse tilfælde etablering og drift af et anlæg, der skal sikre indeklima eller grundvand. Regionerne har i dag kendskab til ca. 38.000 grunde, hvoraf omtrent halvdelen er så forurenede, at de skal undersøges nærmere og eventuelt renses op. Den anden halvdel kræver nærmere undersøgelse for at fastslå, hvorvidt der er en forurening til stede.

Fakta

  • 54 % af de forurenede grunde i Danmark er omfattet af regionernes indsats.
  • 62 % af de grunde, regionerne har kendskab til, er i dag frikendt for forurening.
  • I 2022 brugte regionerne ca. 1/2 mia. kr. på jordforureningsområdet.