Teknik og administration

ÅRNRTITEL
20231
Erfaringsbaserede reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeluften når der er in-situ støbt betondæk
20221
Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser
20201
Retningslinjer for udtagning af luftprøver ved forureningsundersøgelser
2020Nr. 2
Prognose for regionernes indsats på jordforureningsområdet
20182
Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser
2018
Markedsanalyse for jordforureningsydelser i de nære markeder
2015
Challenges concerning contaminated sites common to the five Danish Regions
2013
Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv
2012
Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser og forurenende virksomheder før 1950
2010
Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager
2010
Indeklimasager - strategier og gode råd til undersøgelserne
2010
Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme
2010
Appendiks til afværgekatalog
2008
SprækkeJagg - Regneark til risikovurdering af sprækker i moræneler
2008
Poreluftmålinger under gulv ved passiv opsamling
2007
Afværgekatalog
2007
Projeklederhåndbogen, 4. udgave
2003
Bilag til Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand - CEA regneark
2007
Afledning af afværgevand - dokumentationsrapport for BSV
2007
Beslutningsstøtteværktøj ved afledning af vand fra afværgeanlæg
2007
Elektronisk bilag til Checkliste ved afgrænsende undersøgelser
2007
Elektronisk bilag til Checkliste ved indledende undersøgelser
2007
Checklister ved undersøgelser
2007
Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag
2005
Fremtidens diffuse jordforurening
2006
Risikoen for jord- og grundvandsforurening forårsaget af afvanding og deponering af spildevandsslam på renseanlæg
2006
Infiltration af afværgepumpevand
2006
Håndbog i jordforureningslovens § 8
2006
Fuel additives - a risk screening of additives to gasoline and diesel
1997
Model for beskæftigelse
1997
Håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger
1997
Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser
1998
Evaluering af Risc-Human, Ver. 2.0
1998
Notater om priser på små afværgeprojekter
1998
Grundvandsundersøgelser ved fyld- og lossepladser
1998
Intern Rensning af benzinforureninger i grundvand
1998
Poreluft håndbog
1999
Drift af afværgeprojekter - Status og udviklingstendenser i amterne
1999
Bortskaffelse af kviksølvforurenet jord
1999
Kortlægning og registrering - en samling paradigmer, krav og standarder
1999
Opsamling af data for diffus forurening (Diffus jordforurening Fase 1)
1999
Grundvandsmonitering ved ukontrollerede fyld- og lossepladser
2000
Undersøgelse af den kemiske sammensætning og form (speciering) af arsen i forurenet grundvand
2000
Nyttiggørelse af dansk forskning - formidling, operationalisering og samarbejde
2000
Diffus jordforurening - fase 2, Statistisk bearbejdning af data
2000
Evaluering af Amternes Videncenter for Jordforurening
2001
Interferenser ved bestemmelse af olie i jordprøver
2001
Håndbog om feltmetoder til analyse af forurenet jord
2001
Håndbog i analysekvalitet for laboratoriebrugere
2001
Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand
2002
Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde - modelberegninger og indeklimamålinger
2002
Erfaringsopsamling - amternes undersøgelser af pestidpunktkilder
2002
Projektlederhåndbog 2002
2003
Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand - Bilagsrapport
2003
Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand - Hovedrapport
2003
Bilag til Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand - eksempel på CEA beregning
2003
Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand
2004
Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger
2005
Indsamling og vurdering af data til risikovurdering i JAGG-modellen
2005
Værditab ved salg af forurenede eller tidligere forurenede ejendomme med helårsbeboelse
2005
Vurdering af afværgepumpning som afværgemetode
2005
Guide til håndtering af jordforurening
2006
Fuel additives
20071
Checklister ved undersøgelser

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/udgivelser/teknik-og-admin

Tilgængelighedserklæring