Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2023

Fortidens synder - fremtidens løsninger,  Bevar jordforbindelsen, Fremskrivning af råstofforbruget, Jordforurening med arsen og DDT som følge af frugtavl, Sammen bliver vi klogere

Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2023

PFAS i vandforsyningsboringer – hvad er status efter de nye lave kravværdier, PFAS – et globalt problem, Boganmeldelse "Vandlovgivning" af Ellen Margrethe Basse, Ny analyse af råstoftransporten på havet

Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2022

Regionale vandkompetencer i internationalt selskab, PFAS is everywhere – deal with it, Kan man forurene sine prøver med PFAS under prøvetagningen, PFAS-krisen i Flandern, Regionerne og PFAS

Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2022
PFAS-postkort fra Battelle, Ny tilgang til indeluft-vurdering fra gamle fyringsolieforureninger, Fra råstofindvinding til råstoflandskaber med merværdi fra dag ét
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2022
Ny publikation om genanvendelse af råstoffer - Råstoffer kan bruges mere cirkulært, Opgaven vokser - ny redegørelse om jordforureningsopgaven
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2022
Elektrokemi som alternativ til pump-and-treat for håndtering af forureningsfaner, Naturlige kulbrinter i overfladevandsprøver, Opdatering af metode til skelen mellem pesticidkilder, Regionale anbefalinger til klimatilpasning
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2021
Støvpåvirkning omkring en grusgrav i Nordsjælland – måling af svævestøv og α-kvarts,
Den umættede zone som en sekundær kilde til forurening af grundvandet med desphenyl-chloridazon (DPC), Fra ungdomsoprør til videncenter, Grusgravene giver naturen tilbage i plus,
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2021
Grus i efterbehandlingsplanen
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2021
Bearbejdning af poreluftdata med geostatistiske værktøjer,  Ny publikation om efterbehandling af råstofgrave,  Vand på Tværs, PFAS på dagsordenen,  Overblik & prioritering – ny redegørelse om jordforurening 2020
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2021
Digital konference "Vandet kommer",  Ti generationsforureninger skal renses op,  Fælles data om terræn, klima og vand,  ORSA-rør kan godt bruges til passiv opsamling af chlorerede opløsningsmidler i kloakbrønde,  Arealdata.dk
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2020
Intelligent styringsenhed til 14-dages prøveopsamling med canisters – anvendt til opsamling af vinylchlorid i indeluft, Kortlægning af ressourcestrømme for sten, grus og sand – råstoffer og genanvendeligt byggeaffald, Bæredygtig råstofforsyning for fremtiden
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2020
Nåletræer kan forstyrre vores poreluftundersøgelser – TVOC og chloroform, Udvikling af værktøjer til kvantificering af varighed og effekt af pesticider på grundvandsressourcen, Prognose for regionernes indsats på jordforureningsområdet, Samarbejde om udvikling af ny potentiel klimavenlig oprensningsmetode
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2020
Nye retningslinjer for udtagning af luftprøver ved forureningsundersøgelse, Fra indsigt til udsyn, Danmarks Miljøportal sætter nye mål med fokus på bl.a. klimatilpasning og cirkulær økonomi,
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2020
Risiko for oversvømmelse af ejendomme, Konference på Christiansborg om råstoffer den 19. maj 2020
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2019
Regionerne og den fremtidige råstofressource, Bæredygtig råstofforvaltning er en del af klimaindsatsen, Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer på besøg på Region Sjællands testgrund Stengården Losseplads
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2019
MILJØETS FODSPOR: Jordforurening, Samling af regionernes terrænnære grundvandsdata giver bedre viden,
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2019
Redegørelse 2018,  Indvinding af råstoffer på havet
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2019
Afprøvning af nye pesticidanalysepakker i regionernes punktkildeundersøgelser, Danish Soil Partnership, Jordforurening & overfladevand, Jordforurening i Europa
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2018
Pesticidpunktkilder – et pilotprojekt med undersøgelser på udvalgte landbrug i Region Nordjylland
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2018
Et giftigt valg (Fra Folkemødet)
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2018
GEOCON – Et strategisk forskningsprojekt med udvikling og integrering af geofysiske målinger i forureningsundersøgelser, GENANVENDELSE AF OVERSKUDSJORD SKAL PLANLÆGGES I GOD TID
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2018
NY METODE til rutinemæssig måling af bakteriesammensætning i forurenet grundvand, BYUDVIKLING – samarbejde om boligbyggeri i tidligere industriområder, Tunge kulbrintemolekyler måles ikke på kulrør og ORSA-rør, Forurenet jord i et cirkulært kredsløb
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2017
Kan vi mixe os til ren jord, Udviklingsprojekt i Skanderborg dokumenterer fordele og ulemper ved Landfill Mining, Fund af polære opløsningsmidler i regionernes forureningsundersøgelser, Fund af pesticider i vandprøver ved Region Midtjyllands punktkildeundersøgelser 2007-2015, Fund af nyere pesticider i vandprøver i Region Midt 2016-2017,
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2017
Byudvikling og vækst
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2017
ATD-rør og ORSA-rør giver forskellige resultater for TVOC, Obduktionsprojekt i Region Syddanmark – nye visuelle værktøjer
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2017
Kan man måle forurening i kalk med en MIP-sonde? – det korte svar er nej!,  Vand og klima kræver samarbejde, Håndbog om 'Undersøgelse og afværge af forureninger med PFAS-forbindelser'
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2016
Pesticider – udvidede analysepakker anskueliggør nye forureningsproblemer, Kortlægning af sandlinser i moræneler med geofysik – kan man det?, Undersøgelse af omkostningerne ved transport af råstoffer
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2016
Kommunerne hæfter ikke for genopførelse af nedrevne bygninger, Afpropning af direct push sonderinger, Det kinesiske marked og jordforureningsområdet,  Datakvalitet, innovation og iværksætteri,  Cigaretrøg kan være en væsentlig kilde til benzen i indeklimaet,  Regionernes nationale netværk af testgrunde er en succes – og det vokser,  Testgrund i Region Sjælland kommer godt fra start
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2016
Danmarks digitale råstof, Jordbasen er klar til lancering – på date med overskudsjord,  Jorden er giftig – vil du med ned og se, Gandalf skal finde giftgrundes kemiske fingeraftryk,  Danske virksomheder på spring – giftig jord er big business i Kina, Jordforureningsområdets historie
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2016
Grundvandsbeskyttelse kræver samarbejde, Pesticider – plan for indsatsen i Region Midtjylland, Kontrakt med CLEAN om fremme af dansk eksport til Kina, Den nye udbudslov – dialog fremmer forståelsen, Nye redskaber i værktøjskassen
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2015
Forurenet jord i Kina kan give flere danske arbejdspladser
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2015
Fra fælles regionale udfordringer til fælles regionale projekter,  Rundt om Perflouralkylforbindelser PFAS,  State of Green
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2015
Biologisk rensning af pesticidforurenet grundvand i sandfiltre, AquaConsoil 2015 i København DSP - Branchemøde – nu om teknologiudvikling Fælles jord- og vandsektormøde nr. 2 om vandrensning, Vandinnovation og vandsamarbejde, Dansk-kinesisk konference,  Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser – autoværksteder, trykkkrier og smedeværksteder
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2015
Råstofdigitalisering – fra idé til værdi, Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk, REGIONERNE ANNONCERER FÆLLES EU-UDBUD AF LABORATORIEYDELSER
Magasin
Miljø og Ressourcer 4/2014
Udtagning af poreluft ved hjælp af underboringer, DSP branchemøde, En stor chance for Danmark, Testfaciliteter til innovative løsninger
Magasin
Miljø og Ressourcer 3/2014
Rapport om behovet for råstoffer i en periode frem til 2036, Kort info Pjece om 'Nationalt netværk af testgrunde', Nyt om navne, Grønbog - om muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer - som supplement til landbaseret råstofindvinding
Magasin
Miljø og Ressourcer 2/2014
Jordforurening på statsbesøg i Kina, Innovationssamarbejde udvikler FluxSampler, Nicole - A network for the industry, Jordrammedirektivet falder, Ny råstoflov: Samarbejde mellem regioner og kommuner på råstofområdet
Magasin
Miljø og Ressourcer 1/2014
Oprensning af punktkildeforurening med pesticider ved biologisk nedbrydning i sandfiltre – erfaringer fra pilotprojekt i Hedeland,  Arsen - et farligt stof,  Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler
Miljø og Ressourcer

Magasinet Miljø og Ressourcer udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. Målgruppen er primært medarbejdere i regioner, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Bladet udkommer ikke længere på tryk. I stedet kan du nu finde aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer her på sitet. På denne side findes alle blade tilbage til "Nr. 1 2014".

Abonnement

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev som leverer opdaterede nyheder og artikler.