Råstoffer

De primære forekomster af råstoffer i den danske undergrund er grus, kalk/kridt, sand, sten og ler. Disse råstoffer anvendes især til byggeri og vejanlæg, og er en del af en naturressource som ikke kan genskabes. For at sikre en bæredygtig udnyttelse og skade miljøet mindst muligt er der i Danmark strenge regler for efterforskning og indvinding af råstoffer.

Regionerne er myndighed på råstofområdet og har ansvaret for at laver råstofplaner, der udstikker de overordnede retningslinjer for råstofindvinding på land, samt fastlægger graveområder og interesseområder. Formålet med råstofplanen er, at sikre mulighed for udnyttelse af råstofressourcen samtidig med at der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og infrastruktur. 

Udpegning af interesseområder
Et interesseområde betegner et område, som ikke er klart afgrænset, men hvor der ifølge geologisk viden findes sand og grus i nærheden af overfladen, som vil kunne betegnes som en råstofforekomst. Inden for interesseområderne går hensynet til råstoffer forud for andre interesser, hvilket betyder, at der ikke må ske byudvikling, skovtilplantning eller anlægges andre ting, der kan hindre råstofindvinding, uden at regionen høres. Udvidelse af boliger og eksisterende landbrug kan ske uden inddragelse af regionen. Interesseområder udpeges for at sikre, at der fremover reserveres arealer til råstofindvinding. Yderligere kortlægning inden for interesseområderne vil vise om dele af områderne kan anvendes til råstofindvinding.

Udpegning af graveområder
Et graveområde er et afgrænset område udpeget i råstofplanen, hvor det forventes, at der findes råstoffer af erhvervsmæssig interesse. Inden for graveområderne går hensynet til råstoffer forud for andre interesser, hvilket betyder, at der ikke må opføres større anlæg, ske byudvikling, skovtilplantning eller anlægges andre ting, der kan hindre råstofindvinding, uden at regionen giver samtykke. Udvidelse af boliger og eksisterende landbrug kan ske uden inddragelse af regionen.

Råstofindvinding skal som udgangspunkt foregå inden for de udpegede graveområder i råstofplanen.

Tilladelse til råstofindvinding
Når regionerne udsteder gravetilladelser skal de i tilladelsen fastsætte vilkår for indvindingen og for efterbehandlingen af råstofgraven efter endt gravning.Regionerne afgør, efter en samlet afvejning mellem en sikring af råstofforsyningen og hensynet til blandt andet naboer og miljøforhold, om der skal meddeles gravetilladelse, og i givet fald på hvilke vilkår. Efterfølgende bliver offentligheden og høringsberettigede parter spurgt om mulige bemærkninger til de nu foreslåede graveområder. Når råstofplanen er vedtaget skal kommunerne i deres fysiske planlægning respektere de udlagte graveområder og interesseområder.

National råstofstrategi
Der er stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at den ressource, som vi har, kommer under et stadigt større pres. Størstedelen af vores råstoffer indvindes i dag til lands. Men indvinding til havs, samt genanvendelse af byggemateriale, udgør også et væsentligt bidrag. Regionerne giver hvert år tilladelse til at der indvindes ca. 30 millioner kubikmeter sand, grus og ler i danske råstofgrave. Til sammenligning indvindes der omkring 8-10 millioner kubikmeter fra havet og 8 millioner tons byggeaffald genanvendes. Hvis man derfor kan sammentænke tilgængeligheden af råstoffer på havet med dem på landjorden, så kan man sikre en større nærhed mellem behov og forekomst. Det vil være til gavn for både økonomi og miljø.

Regionerne er myndighed til lands, staten til søs, og kommunerne er myndighed, når det gælder genanvendelse af bygge- og anlægsmaterialer. I takt med at det bliver sværere at udpege landarealer til råstofinteresseområder, mener Danske Regioner, at potentialet for genanvendelse samt indvinding til havs bør udnyttes bedre. Derfor er regionerne fortalere for en national råstofstrategi.

Fakta

  • I 2018 blev der indvundet 41,2 mio. m3 råstoffer i Danmark, hvoraf  75% blev indvundet på land.
  • Danmark er i dag stort set selvforsynende med sand, grus og sten.
  • Omkring 75 % af det indvundne sand, grus og sten fra land anvendes som anlægs- og vejmateriale.