Billede
7. december 2023
Af: Julie Kofoed, seniorkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Forskellige tilgange til grænseværdier for PFAS

I Danmark har vi siden juli 2021 haft meget lave grænseværdier for sum af 4PFAS i hhv. jord og grundvand. Denne artikel handler om, hvordan andre lande har grebet opgaven an, ofte baseret på de samme sundhedsstudier.

Tolerabelt Dagligt Indtag - grundlaget for det hele

Normalt arbejder man ved fastsættelse af grænseværdier ud fra det såkaldte TDI - tolerabelt dagligt indtag. Men for PFAS arbejder man med TWI - tolerabelt ugentligt indtag for at understrege, at det er den samlede eksponering over længere tid, som har betydning for sundhedseffekterne. TWI svarer til 7 gange TDI.

I 2020 fastsatte det Europæiske Fødevaresikkerheds Agentur (EFSA) en ny TWI-værdi for sum af 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) på 4,4 ng/kg kropsvægt pr. uge. De grænseværdier, vi havde i Danmark på daværende tidspunkt, var baseret på en TWI-værdi for PFOS (210 ng/kg kropsvægt) fra 2015. Her havde man i Danmark valgt, at grænseværdien for sum af 12 PFAS skulle svare til kriteriet for PFOS.

I Danmark valgte man også som det første land i EU at ændre grænseværdierne for PFAS i jord og grundvand på baggrund af EFSA's anbefalede TWI. Det resulterede i værdier på hhv. 10 µg/kg TS og 2 ng/l for sum af 4 PFAS i hhv. jord og grundvand. Samtidig blev der indført en grænseværdi på 400 µg/kg TS og 100 ng/l for sum af 22 PFAS. /1/

Flandern har fokus på jord

I Belgien ligger opgaven med håndtering af jordforurening i delstaterne Flandern, Vallonien og Bruxelles. I Flandern har man valgt at fokusere på jorden ved fastsættelse af grænseværdier. Således har man i skrivende stund ikke ændret sin eksisterende grænse for PFAS i drikkevand, som derfor fortsat ligger på 100 ng/l for sum af 20 PFAS og 500 ng/l for total PFAS. Dette er svarende til de grænseværdier, der indgår i EU's drikkevandsdirektiv (EU Direktiv 2020/2184). Man har valgt ikke at ændre grænseværdien på baggrund af EFSA's nye TWI, men afventer i stedet arbejdet på EU-niveau.

I Flandern har man en fastsættelse af grænseværdier for jord, hvor arealanvendelsen er central. Således er der store forskelle på grænseværdier for landbrug, boligområder og industriarealer. Grænseværdierne er baseret på EFSA's anbefalede TDI samt på et grundigt arbejde med at fastslå omfanget af diffus forurening i jord. Man har således vurderet, at der i Flandern er en diffus forurening med hhv. PFOS, PFOA og andre PFAS på hhv. 3, 2 og 8 µg/kg TS, og grænseværdien for PFOS i jord er justeret på den baggrund. 

TABEL 1 GRÆNSEVÆRDIER FOR PFAS I JORD, FLANDERN, OKTOBER 2022 /2/
Arealanvendelse I Natur / II Landbrug III Bolig IV Rekreative arealer V Industri
PFOS [µg/kg TS] 3,8* 3,8**/18 110 110
PFOA [µg/kg TS] 4,3 4,3**/89 643 643

*justeret for diffus forurening **for boliger med grøntsagshaver og/eller fritgående høns

 

Man kan læse mere om tilgangen i Flandern her. Lignende tilgange til fastsættelse af grænseværdier i jord ses i Australien og Holland. 

Det handler mindre om, hvad der er i jorden, end hvad der kommer ud af jorden

I Tyskland har man et stort fokus på genanvendelse af jorden. Det afspejler sig også i den tilgang, man har til fastsættelse af grænseværdier. I Tyskland klassificeres jorden således i tre forskellige klasser (VK1, VK2, VK3). Klassificeringen sker ikke på baggrund af indholdet i jordprøver. I stedet baseres klassificeringen på indhold i eluat, altså den mængde PFAS, der udvaskes fra jorden. Jord, der opfylder VK1, kan genanvendes uden restriktioner, mens jord, der opfylder VK2, har en begrænset genanvendelse under særlige forbehold. Overholder jorden VK3 har den en begrænset genanvendelse i tekniske strukturer, med regler for sikkerhedsforanstaltninger. 

TABEL 2 GRÆNSEVÆRDIER FOR PFAS I ELUAT, TYSKLAND, 2022 /3/
  VK1 VK2 VK3
PFBA [µg/l] ≤10 ≤20 ≤50
PFHxA [µg/l] ≤6 ≤12 ≤30
PFOA [µg/l] ≤0,1 ≤0,2 ≤1
PFNA [µg/l] ≤0,06 ≤0,12 ≤0,6
PFBS [µg/l] ≤6 ≤12 ≤30
PFHxS [µg/l] ≤0,1 ≤0,2 ≤1
PFOS [µg/l] ≤0,1 ≤0,2 ≤1

Udvaskningstest udføres som batchforsøg efter den tyske standard DIN 19529 eller som kolonneforsøg efter DIN 19528. Metoderne og den tyske tilgang er nærmere beskrevet her.

 

Grundvand er ikke bare grundvand

I Holland har man ved fastsættelse af kriterier for grundvand valgt at skelne imellem det, man kalder "porevand" og vand fra et grundvandsbeskyttelsesområde. Der er fastsat noget forskellige grænseværdier for de to typer af vand, som det illustreres i nedenstående tabel. 

TABEL 3 GRUNDVANDSKVALITETSKRITERIER FOR PFAS, HOLLAND, 2021 /4/
  Porevand Grundvandsbeskyttelsesområde
PFOS [ng/l] 2.700 9,9
PFOA [ng/l] 8.600 20
HFPO-DA (Gen-X) [ng/l] 60.000 330

 

Herudover har man fastsat et rådgivende niveau for drikkevand på 4,4 ng/l PFOA-ækvivalenter (PEQ). Med indførelsen af PFOA-ækvivalenter har man valgt en tilgang, hvor man relaterer indholdet af de enkelte PFAS-stoffer til deres farlighed (potens). Farligheden af stofferne er vurderet ud fra levereffekter i rotter og angives som "relative potency factor" (RPF). Det er således et andet datagrundlag, end det der ligger til grund for EFSA's anbefalede TWI, som baserer sig på epidemologiske studier. I Holland har man dog vurderet, at styrkeforskellen imellem de forskellige stoffer ikke kun vil være relateret til leverpåvirkning, og man har på den baggrund valgt at anvende metoden /5/. 

TABEL 4 PFOA-ÆKVIVALENTER (PEQ), HOLLAND, 2021 /4/
PFAS RELATIVE POTENCY FACTOR (RPF)
PFBS 0,001
PFPeS 0,6
PFHxS 0,6
PFHpS 2
PFOS 2
PFDS 2
PFBA 0,05
PFPeA 0,05
PFHxA 0,01
PFHpA 1
PFOA 1
PFNA 10
PFDA 10
PFUnDA 4
PFDoDA 3
PFTrDA 3
PFTeDA 0,3
PFHxDA 0,02
PFODA 0,02
HFPO-DA (Gen-X) 0,06
ADONA 0,03
6:2 FTOH 0,02
8:2 FTOH 0,04

 

For at tage et eksempel: Man har i en grundvandsanalyse påvist 2,5 ng/l PFOS, 1,3 ng/l PFOA, 0,5 ng/l PFHxS samt 0,2 ng/l PFNA = 4,5 ng/l sum 4 PFAS.

Omregner man dette til PFOA-ækvivalenter (PEQ) fås: 2*2,5 + 1*1,3 + 0,6*0,5 + 10*0,2 = 8,6 ng/l PEQ. 

Denne tilgang er adopteret af EU i deres forslag til opdatering af vandramme- og drikkevandsdirektiverne og anvendes på nuværende tidspunkt i relation til 24 forskellige PFAS-stoffer. Hvis forslaget til opdatering vedtages i sin nuværende form vil denne tilgang derfor formentlig skulle implementeres i Danmark. Fordelen ved metoden er, at antallet af PFAS-stoffer kan udvides, så længe man kender PFOA-ækvivalenten for det pågældende stof. 

Man kan læse mere om tilgangen her

Anbefalingen er nultolerance

Det faglige miljø inden for grundvandsområdet holdt vejret, da USEPA i 2022 udkom med "reference doser" for PFOS og PFOA, som ville bringe kriterierne for grundvand ned på picogram-niveau. I USA bruger man betegnelsen "reference doser",  som svarer til tolerabelt dagligt indtag (TDI). Værdierne var hhv. 0,0079 ng PFOS/kg kropsvægt og 0,0015 ng PFOA/kg kropsvægt /6/. 

I marts 2023 udkom så de anbefalede nationale grænseværdier for PFAS i drikkevand i USA på 4 ng/l for både PFOS og PFOA. Argumentet for, at grænseværdien kom til at ligge på dette niveau, på trods af de noget lavere "reference doser", er, at grænseværdien skal være målbar /7/. Anbefalingen fra USEPA er dog fortsat nultolerance, men de foreslåede grænseværdier i drikkevand bliver lovbundne. De enkelte stater vil fortsat kunne fastsætte deres egne (lavere) grænseværdier. 

Ud over de to grænseværdier for hhv. PFOS og PFOA indføres desuden et såkaldt "Hazard Index" på 1 som et årligt gennemsnit for stofferne PFNA, PFHxS, PFBS og Gen-X. Denne tilgang minder lidt om tilgangen med PFOA-ækvivalenter i Holland, hvor princippet er, at farligheden af stofferne er forskellig. For Hazard Indexet er fremgangsmåden, at de målte værdier divideres med en "sundhedsbaseret værdi" for hver enkelt af stofferne, og summen af værdierne må ikke overskride 1, når man ser på et årligt gennemsnit. 

TABEL 5 USEPA Hazard index, 2023/8/
PFAS Sundhedsbaseret værdi
Gen-X 10 ppt
PFBS 2000 ppt
PFNA 10 ppt
PFHxS 9 ppt

 

Man kan læse mere om den foreslåede tilgang her.

Hvem ved, hvad fremtiden bringer

Som denne gennemgang viser, er der meget forskellig tilgang til fastsættelse af grænseværdier forskellige steder i verden - også bare inden for EU. Hertil kommer i øvrigt, at denne gennemgang udelukkende har fokuseret på fastsættelse af grænseværdier for jord, grundvand og drikkevand. Fastsættelse af grænseværdier for fødevarer gøres helt anderledes og ligger uden for denne artikels rammer. 

Det er også et område, hvor der hele tiden kommer ny viden, og det er dermed helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer til at justere vores tilgang til grænseværdier for PFAS i Danmark.

Referencer

/1/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, Miljøstyrelsen, juli 2021

/2/ Proposal Standars Framework PFAS, Karl Vracken, PFAS Commissioner for the Government of Flanders, 9. november 2022

/3/ Guidelines for PFAS Assessment, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 21. januar 2022

/4/ Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en GenX, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 5. juli 2021

/5/ Notitie implementatie van de EFSA som-TWI PFAS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 26. april 2021

/6/ Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser, Regionernes Videncenter for MIljø og Ressourcer, december 2022

/7/ Biden-Harris Administration Proposes First-Ever National Standard to Protect Communities from PFAS in Drinking Water, USEPA, 14. marts 2023

/8/ Understanding the PFAS National Primary Drinking Water Proposal Hazard Index, USEPA, marts 2023

Billede

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/forskellige-tilgange-til-graensevaerdier-for-pfas

Tilgængelighedserklæring