Billede
22. juni 2023
Af: Rasmus Bundsgaard Hyre, konsulent, Rambøll og Mads Leerbech-Jensen, konsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Fremskrivning af råstofforbruget

Regionerne har igennem en årrække samarbejdet om en model for fremskrivning af råstofforbruget for Danmark. Fremskrivningen anvender regionerne sammen med flere andre datakilder til at vurdere, om der er behov for at revidere de nuværende regionale råstofplaner, så den regionale råstofforsyning løbende afstemmes med den nationale efterspørgsel. Modellen for fremskrivning af råstofforbruget er derfor et vigtigt værktøj i råstofplanlægningen.

I 2023 har Rambøll opdateret den eksisterende model for Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. Opdateringen blev udarbejdet på baggrund af en forudgående afdækning af de datamæssige forudsætninger for at øge præcisionen i fremskrivningsmodellen. Afdækningen tydeliggjorde, at der eksisterer en række datamæssige udfordringer, som gør det vanskeligt at udarbejde en mere valid fremskrivning af råstofforbruget på regionalt plan.

Rambøll har derfor opdateret fremskrivning af råstofforbruget for perioden 2022-2040. Fremskrivningen gælder for råstofferne sand, grus og sten, som udgør den overvejende mængden af råstofindvindingen i Danmark. Det forventede råstofforbrug for 2022-2040 er beregnet ud fra en fremskrivning af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning i 2023.

Data og metode

I modellen er råstofforbruget defineret som forbruget af sand, sten og grus, og både det nationale og regionale råstofforbrug er beregnet. Det er vigtigt at pointere, at forbruget af råstoffer i modellen er en beregnet størrelse. Dette skyldes, at der i Danmark ikke findes konkrete data for forbruget af råstoffer. Råstofforbruget er derfor antaget at være lig med produktionen af råstoffer i et givet år. Forbruget beregnes som summen af indvundne råstoffer på land og fra havet, nettoimport af råstoffer samt genanvendte råstoffer.

Historisk er transporten af råstoffer mellem regionerne ikke systematisk registreret. I modellen er det antaget, at Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland udgør selvstændige råstofforsyningsområder, mens Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør ét samlet råstofforsyningsområde. Regionerne har udarbejdet analyser af råstoftransporten de senere år, og disse analyser underbygger til en vis grad denne antagelse.

Råstofforbruget er i modellen beregnet for perioden mellem 2008 og 2021, og baseret på en statistisk model er forbruget fremskrevet til 2040. I modellen er den tætte sammenhæng mellem beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen og råstofforbruget brugt til at fremskrive forbruget. Fremskrivningen baserer sig derfor på en beskæftigelsesprognose.

Resultater

Omkring 80 % af råstofforbruget er historisk blevet dækket af indvundne råstoffer på land, mens indvinding fra havet, import og genanvendelse har været mere begrænset. Der har dog været en tendens til, at mængden af genanvendte råstoffer har været stigende de seneste år, og denne udvikling forventes at fortsætte.

figur1 fremskrivning af råstofforbruget 
figur2 fremskrivning af råstofforbruget

Mellem 2010 og 2021 steg råstofforbruget i Danmark fra 23 mio. m3 til 36 mio. m3, hvilket svarer til en stigning på ca. 4% om året. Modellens fremskrivning viser, at denne udvikling ikke forventes at fortsætte de kommende år. Fremskrivningen viser derimod, at forbruget forventeligt vil stige til 40 mio. m3 i 2040, hvilket svarer til en stigning på ca 0,5% om året fremadrettet. Dette forbrug svarer til niveauet i 2007 lige op til finanskrisen. Modellen viser ligeledes, at der er store regionale forskelle i det forventede råstofforbrug frem mod 2040. Således forventes det største råstofforbrug at ligge i Region Midtjylland med 12 mio. m3 om året frem mod 2040, mens Region Sjælland forventes at have det mindste forbrug på 4 mio. m3 om året.

figur3 fremskrivning af råstofforbruget 

Der er altid usikkerhed forbundet med at lave fremskrivninger, og dette er også tilfældet her. Samtidig er der usikkerheder i modellen, som man skal være opmærksom på. Der er fx en række usikkerheder i datagrundlaget, der skyldes manglende dataindsamling. Eksempelvis findes der ikke retvisende data for genanvendelse af råstoffer før 2014. Der findes samtidig ikke offentligt tilgængelige data for importen af sand, sten og grus. I stedet er skibstrafikken brugt til at beregne importen, da erfaringer siger, at langt størstedelen af importerede råstoffer kommer til Danmark med skib.

 Fremadrettede perspektiver

Fremskrivningen af råstofforbruget frem mod 2040 giver råstofplanlæggerne i de fem regioner et værktøj, når de skal afstemme det forventede fremtidige behov for råstoffer med de råstofressourcer, der er udlagt i de nuværende råstofplaner.

Modellens fremskrivning viser, at den store stigning i råstofforbruget, som regionerne har oplevet efter finanskrisen, ikke forventes at fortsætte de kommende år. Dette er i kontrast til tidligere fremskrivninger af råstofforbruget, og det skyldes, at forventningerne til udviklingen i bygge- og anlægssektoren i dag er mindre optimistiske, end de tidligere har været.

Det er dog forventningen, at råstofforbruget fortsat vil ligge på et stabilt højt niveau, der svarer til niveauet i 2007 op til finanskrisen. Da råstoffer er en begrænset ressource, der samtidig er geografisk skævt fordelt mellem regionerne, kan dette skabe et behov for en mere bæredygtig råstofforsyning i fremtiden. 

Der er en række forhold, man skal være opmærksom på, når man ser på resultaterne af fremskrivningen. Dette inkluderer 1), at der er en statistisk usikkerhed forbundet med at lave fremskrivninger; 2), at modellen fremskriver en tendens for råstofforbruget, og dermed ikke indeholder de naturlige udsving i forbruget, der er mellem de enkelte år; og 3), at der er usikkerhed i det datagrundlag, der ligger til grund for modellen.

Den sidste årsag skyldes den dataindsamling på råstofområdet, som vi har i dag. Vi har ikke en praksis for at opgøre brugen af genanvendte råstoffer. Derfor bruges der data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem til at beregne den genanvendte mængde. Dette system tager dog ikke højde for de råstoffer, der ikke indleveres som affald, før de genanvendes eller nyttiggøres.

Samtidig findes der ikke historiske transportdata for råstoffer på tværs af landet. De fem regioner har i løbet af 2022 og 2023 alle fået udarbejdet transportanalyser på råstofområdet, der bygger på interviews med råstofindvindere og producenter i enkelte år. Der findes i dag ikke historiske opgørelser af transportmønstrene, der gør det muligt at fremskrive udviklingen i råstoftransporten. På trods af disse usikkerheder, giver råstoffremskrivningen et interessant indblik i, hvordan det fremtidige behov forventes at udvikle sig de kommende år, og fremskrivningen kan bruges som et input i arbejdet med kommende råstofplaner.

Fremskrivningen kan findes på VMR's hjemmeside:

Fremskrivning af Råstofforbruget 2022-2040

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/fremskrivning-af-raastofforbruget

Tilgængelighedserklæring