Fordele og ulemper ved råstofgravning

09/12-2019

I et brev til miljøministeren har Danske Regioner foreslået, at naboer til råstofgrave skal kunne kompenseres for de gener, som ikke kan håndteres med vilkår. Sådan en ordning kan gøre naboforholdet mere acceptabelt og medvirke til en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Hvert år bliver der indvundet omkring 30 mio. m3 råstoffer på land i Danmark – mest sand, grus og sten, men også mindre mængder ler, kalk, kridt og moler. I dette nummer af Miljø og Ressourcer bringer vi en artikel om råstofindvindingen, som er grundlaget for mange samfundsmæssigt vigtige aktiviteter. Vejbyggeri og anlæg aftager de største mængder, men der går også betydelige mængder til byggeri og andre mindre anvendelsesområder.

Råstofferne udgør en ressource, der ikke er fornybar. De fleste råstoffer er aflejret under istiderne, og fordelingen af dem er geologisk bestemt. Det betyder, at ressourcerne ikke altid er anbragt de steder, hvor der er mest brug for dem. Det er en udfordring, regionerne tager hånd om i arbejdet med at kortlægge råstoffer på land, planlægge indvindingen, give tilladelser og føre tilsyn med gravningen på land.

I Danmark har vi tradition for at planlægge arealanvendelsen, så aktiviteter, der støjer og støver, ikke placeres tæt på beboelse. Det har også været udgangspunktet i råstofplanlægningen. Men efterhånden som de råstofressourcer, der ligger langt fra beboelse, bliver udtømt, kommer graveområderne stadig oftere i konflikt med andre interesser. Det kan give lokal modstand, når der udlægges nye interesse- og graveområder, og det kan være årsag til et anspændt forhold mellem en råstofindvinder og de naboer, der uundgåeligt bliver udsat for en påvirkning. En væsentlig del af nabogenerne bliver håndteret i vilkår i tilladelsen, f.eks. i form af støjkrav og driftstider, men der er og vil i fremtiden i stigende omfang være gener, som ikke kan elimineres med vilkår i gravetilladelsen. Det gælder blandt andet gener fra den tunge trafik til og fra råstofgraven.

Derfor har Danske Regioner skrevet et brev til miljøminister Lea Wermelin med forslag om at etablere en ordning, der giver mulighed for at kompensere naboer til råstofgrave for et eventuelt værditab på deres ejendom. En kompensationsordning kan f.eks. finansieres ved en forhøjelse af råstofafgiften fra 5 til 10 kr. pr. m3, hvilket vil bringe den nærmere på niveauet i vores nabolande. I samme ombæring kunne man overveje at etablere en pulje for kommunale trafikprojekter, der kan tilgodese trafiksikkerheden omkring en råstofgrav. I dag har kommunerne nemlig den udfordring, at de selv skal finansiere de tilkørselsramper, cykelstier eller andre foranstaltninger, der kan sikre hensynet til den lokale trafik omkring en råstofgrav.

Miljøministeren har svaret imødekommende på vores henvendelse, og Danske Regioner ser frem til en nærmere dialog, hvor vi kan drøfte, hvordan vi kan give naboer til råstofgrave bedre vilkår. Der er brug for en mere retfærdig fordeling af fordele og ulemper ved råstofgravning.