Forureneren betaler – i princippet

09/12-2021

Forureneren betaler-princippet ligger som et grundlæggende princip under miljølovgivningen, både i Danmark og i EU. Allerede i jordforureningslovens første paragraf møder vi formuleringen om, at loven særligt tilsigter at ”fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand”. Først når det ikke er muligt at håndhæve forureneren betaler-princippet, kommer regionens indsats ind i billedet.

 

Regionernes opgave vokser imidlertid. Med regionernes nye, større pesticidanalysepakker har det vist sig, at pesticidpunktkilder bliver en betydeligt større opgave for regionerne end tidligere antaget. Med nye, meget lavere kvalitetskriterier for PFAS i jord og grundvand må vi se i øjnene, at vi også her har en opgave, der bliver væsentligt større, end vi antog for blot få år siden. Mange, ganske lave fund af PFAS, som regionerne har gjort på mange forskellige typer af lokaliteter igennem de seneste år, er med kriterier, der er sat ned med en faktor 40 og 50, pludselig ikke længere ubetydelige.

 

Hen over sommeren 2021 har regioner og kommuner samarbejdet om at få overblik over brandøvelsespladser, hvor der har været anvendt PFOS-holdigt brandskum. Her er tale om en branche, som regionerne ikke tidligere har kortlagt systematisk, men med ny viden og nye kriterier er der behov for at kortlægge og vurdere mulig forurening. Så længe forureneren betaler, er det ikke regionerne, der står for undersøgelse og indsats på disse lokaliteter. Det vil vise sig de kommende måneder, hvor langt princippet holder i denne sammenhæng, og hvor mange nye lokaliteter regionerne får ansvaret for.

 

Ansvaret for miljøtilsyn ligger hos kommunerne, og for de potentielt mest forurenende virksomheder hos Miljøstyrelsen. Det er kommunerne og Miljøstyrelsen, der håndhæver forureneren betaler-princippet over for virksomhederne og kan give påbud om undersøgelse af og indsats over for forurening. Desværre ser vi eksempler på, at tilsynsmyndigheden vurderer, at et påbud ikke er muligt, og så kan regionen komme til at hænge på regningen for den indsats, der er nødvendig for at beskytte mennesker og miljø. Det sker eksempelvis, når myndigheden vurderer, at der er handlet i god tro, eller når virksomheden går konkurs.

 

Når regionernes opgave vokser, øges presset på prioriteringen. Der ligger fortsat en stor pukkel af sager i alle regioner, og når nye, hastende opgaver kommer ind, skubber det andre vigtige undersøgelser og afværgeforanstaltninger bagud i prioriteringen.

 

Udfordringerne med at håndhæve forureneren betaler-princippet er ikke alene et dansk problem. I 2021 har Den Europæiske Revisionsret udgivet en specialrapport1, som konkluderer, at der er behov for at styrke anvendelsen af forureneren betaler-princippet. Det har vi alle en interesse i.

 

1Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions (europa.eu)