Testhuset, Roslev

Test site

KONTAKT

Testhuset, Roslev
Rybjergvej 3
7870 Roslev

Karin Birn Nielsen
Region Midtjylland

T: 7841 1911
E: [email protected]

Site owner:
Region Midtjylland, Jordforureningskontoret

På ejendommen Rybjergvej 3, Roslev (TESTHUSET) blev der opført en ny bygning i 1963, der i perioden 1963 – 1973 fungerede som renseri og beboelse. I perioden 1973 til 2019 har der udelukkende været beboelse. Siden 2019 har ejendommen været anvendt som testhus af Region Midtjylland. Renseridriften mellem 1963-73 har givet anledning til en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler i jord, grundvand og poreluft.

 

TESTHUSET er en et-plans hus på 163 m2 med en garage på 18 m2, beliggende på en 247 m2 stor grund.

 

Nærmere oplysninger om testhuset og om udviklingsprojekter i tilknytning til testhuset kan løbende følges på testhusets egen hjemmeside www.testhus.rm.dk

Præsentation af sitet

Region Midtjylland erhvervede TESTHUSET Rybjergvej 3, Roslev i oktober 2019, idet det var billigere for regionen at købe huset, end at sikre indeluften i boligen mod påvirkning fra den underliggende forurening. På indstilling fra Jordforureningskontoret blev det i 2019 politisk besluttet, at Jordforureningskontoret kan anvende ejendommen Rybjergvej 3 som testhus i en periode på 5 år. Herefter skal det besluttes, om der fortsat er grundlag for at anvende ejendommen som testhus, ellers skal huset nedrives.

 

 

Lokaliteten ligger i et morænelandskab. Geologien vurderes generelt at være opbygget af 15 m kvartært sand og grus, der underlejres af tertiært ler. Det primære magasin er knyttet til de kvartære sand- og gruslag.

På lokaliteten er fundet fyld til 0,7-3,6 m.u.t., under fyldet er truffet fint-mellemkornet sand til omkring 4 m.u.t., herunder er truffet svagt sandet silt til 12 m.u.t.

Vandspejlet træffes fra 0,5-1,5 m.u.t. Der er tale om et terrænnært grundvandsmagasin, der vurderes at være delvis sammenhængende. Strømningsretningen vurderes at være mod øst til nordøst.

Der er på og omkring Rybjergvej 3 påvist jordforurening på op til 1,7 mg/kg PCE, men i de fleste jordprøver er der ikke påvist chlorerede opløsningsmidler over detektionsgrænsen.

I grundvandet er påvist op til 21.000 µg/l PCE, 340 µg/l TCE, 680 µg/l DCE og 62 µg/l vinylchlorid.

I poreluftmålinger udenfor bygningen er der påvist op til 22.000 µg/m3 PCE, og 1.500 µg/m3 TCE.

I poreluftmålinger under gulv på Rybjergvej 3 er der påvist op til 9.800 µg/m3 PCE, 100 µg/m3 TCE og 2 µg/m3 vinylchlorid. Der er kun målt indhold af vinylchlorid i én prøve ud af 198.

I indeluften er påvist op til 42 µg/m3 PCE, 4,6 ug/m3 TCE, 18 µg/m3 DCE og 2,1 µg/m3 vinylchlorid.

I målinger bag vandlåse i huset er påvist op til 180 µg/m3 PCE, 78 µg/m3 TCE, 215 µg/m3 DCE og 47 µg/m3 vinylchlorid.

I kloaksamlebrønde uden for huset er påvist op til 330 µg/m3 PCE, 99 µg/m3 TCE, 365 µg/m3 DCE og 140 µg/m3 vinylchlorid.

Det vurderes umiddelbart, at vinylchlorid-indholdet i indeluften stammer fra kloaksystemet, idet der generelt ikke måles vinylchlorid i poreluftmålinger under gulv.

testhusbillede
testhusbillede

Beskrivelse

Projektet omhandler test af sporgasundersøgelser og differenstryk mv., og har følgende delformål:

 

  1. Kan differenstrykmålinger anvendes til at forudsige, om sporgassen kommer frem til et givent punkt, og måske afsløre døde områder, hvor gassen ikke kan forventes at komme frem?
    Herved opnås viden og mulighed for undervejs at ændre testen med flere injektionspunkter mv.
  2. Kan differenstrykmålinger bruges til at fastlægge nødvendigt driftsflow og/eller nødvendig påført ændring af differenstryk?
    Herved kan forbruget af sporgas indstilles til det nødvendige, og ikke som nu, hvor der muligvis overdoseres betydeligt.
  3. Kan differenstrykmålere anvendes til at forudsige tid til fuld dækning med sporgas under det undersøgte terrændæk?
    Udbredelsestiden kan evt. udnyttes til andre undersøgelser.

Det er DGE, der er rådgiver, og undersøgelserne er udført og afrapporteret.

Undersøgelserne viste, at det ved måling af differenstryk ser ud til at være muligt at forudsige området for udbredelse af sporgas, og at det også kan være med til at udpege døde områder, hvor gassen ikke udbredes i samme grad.

Differenstrykmålerne viste sig også meget anvendelige til at vælge et startflow for sporgassen, idet der sås næsten momentan påvirkning af differenstrykket i de sonder, hvor trykket blev påvirket.

Forudsigelse af tiden til gennembrud af sporgas ved et observations­punkt kan i praksis være meget svær, idet konstruktioner, tracéer mv vil påvirke udbredelsen. Ved nyetablerede gulve med kendt opbygning af et ventilationslag, kan det sandsynligvis være muligt at forudsige tiden for fuld dækning med gas under et terrændæk.

Datagrundlaget er for spinkelt til at konkludere noget endeligt ud fra projektet.

Partnere
DGE

Praktisk

Grunden er meget lille, der kan parkere 1 bil på grunden, samt eventuelle feltbiler foran huset. Der er øvrige P-muligheder indenfor 100 m.

Der er vand, wc, køkken samt stole og bord. Der er dagligvarebutik ca. 100 m fra TESTHUSET.

Målepunkter under gulv, målepunkter for indeluft og udereference, målepunkter bag vandlås, målepunkter i kloaksamlebrønde. Målepunkternes placering kan ses på de tre vedlagte situationsplaner. IoT-muligheder.

Besøg skal aftales med Region Midtjylland, kontaktperson Karin B. Nielsen.
Projekter skal tilsvarende aftales med Region Midtjylland.